yrittäjäksi? hattula - hämeenlinna - janakkala

 

Säännöt

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY:N SÄÄNNÖT

 
1 § 
Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hämeen uusyrityskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys.
Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alue on Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat.    

2 § 
Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elinkeinoelämän kehittymisen ja yrittäjyyden yleisiä edellytyksiä ja uusien elinkelpoisten yritysten syntymistä toiminta-alueellaan.
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa yrityksen perustamista toiminta-alueelle aikoville henkilöille ja yrityksille ja opiskelijoille voittoa tavoittelematta valmennusta, neuvontaa ja muuta samankaltaista toimintaa, joka edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Lisäksi yhdistys järjestää kokouksia, seminaareja ja neuvottelupäiviä.
  
3 § 
Jäsenet  
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, kunta, rekisteröity yhteisö tai muu oikeustoimikelpoinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
 
Jäsenten on maksettava syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.
 
Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
 
Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle  taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.
                             
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen kuuden kuukauden kuluessa syyskokouksen vahvistamasta eräpäivästä taikka tämä on toiminnallaan haitannut yhdistyksen toimintaa tai vahingoittanut sen mainetta.
 
Erotettu yhdistyksen jäsen voi saattaa erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksessa tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti puheenjohtajalle kolmenkymmenen(30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
 
Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen toimitusjohtaja pitää luetteloa yhdistyksen toimitiloissa.
  
4 § 
Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään 10 ja enintään 20 syyskokouksen valitsemaa muuta jäsentä.
 
Hallituksen jäsenten toimikausi on syyskokousten välinen aika.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.  
 
Hallitus on muodostettava siten, että siihen valitaan jäseniä mikäli mahdollista yritystoiminnan eri aloilta sekä järjestöistä ja viranomaisista.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu yli puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien.
 
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puheenjohtaja voidaan valita enintään kahdeksi (2) peräkkäiseksi toimikaudeksi.
 
5 § 
Työvaliokunta
Hallitus valitsee työvaliokunnan. Valiokunnan jäseninä voivat toimia joko hallituksen jäsenet tai sen ulkopuoliset yhdistyksen  jäsenet. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä kolme - viisi muuta jäsentä.
                             
Työvaliokunta toimii hallituksen apuna sen valvonnassa.
 
6 § 
Toimitusjohtaja
Yhdistyksellä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Lisäksi yhdistyksellä voi olla muuta henkilökuntaa.
7 § 
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toimitusjohtaja kukin yksin tai kaksi hallituksen nimenkirjoittamiseen oikeuttamaa hallituksen jäsentä yhdessä.  8 §  Yhdistyksen kokoukset
 
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu yhdistyksen kaikkiin kokouksiin on toimitettava jäsenille vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä, tai sähköpostitse.
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle kahden(2) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.
 
9 § 
Kokousasiat
 
Kevätkokouksessa
 
1) Hyväksytään yhdistyksen toimintakatsaus, toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.  
2) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
3) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle tai niistä toimenpiteistä, joista yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto on ehkä antanut aihetta,
4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
                             
     
Syyskokouksessa
 
1) päätetään hallituksen jäsenmäärä
2) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi
3) valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
4) valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen
5) Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, määrätään  jäsenmaksujen suuruus
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
10 § 
Tilit ja tilintarkastus
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätös ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille ennen maaliskuun 1. päivää. Tilintarkastajien tulee toimittaa Tilintarkastuskertomuk- sensa kirjallisesti hallitukselle ennen maaliskuun 15. päivää.
 
11 § 
Äänestysmenettely
 
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa toisin määrätä.        
 
12 § 
Varainhankinta
Yhdistys hankkii varat toimintaansa varten
 
1) jäsenten jäsenmaksuilla 
2) avustuksilla, lahjoituksilla ja testamenteilla.
  
13 §
Säännönmuutokset
 
Säännönmuutoksista päättää yhdistyksen kokous, ja niistä on etukäteen ilmoitettava kokouskutsussa. Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista vaaditaan kaksikolmasosaa kaikista annetuista äänistä.
 
14 § 
Yhdistyksen purkaminen   
Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosaa kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.
 
15 §    
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Hämeen Uusyrityskeskus

c/o Parkki Business Park
Raatihuoneenkatu 21-23
13100 Hämeenlinna

Avoinna
Ma-pe klo 8–16, tapaamiset ajanvarauksella. 

Ota yhteyttä

Marko Ahtiainen
Toimitusjohtaja,
yritysneuvoja

 050 301 9009
 marko.ahtiainen
@uusyrityskeskus.fi

Janne Korpela
Yritysneuvoja

 0400 813 270
 janne.korpela
@uusyrityskeskus.fi

 

 

Hämeen uusyrityskeskus ry

c/o Parkki Business Park
Raatihuoneenkatu 21-23
13100 HÄMEENLINNA

Janne Korpela
0400 813 270
 janne.korpela@uusyrityskeskus.fi

Asiakastapaamiset ajanvarauksella 


Marko Ahtiainen
050 301 9009
 marko.ahtiainen@uusyrityskeskus.fi